1. Zgłoszenie uczestnictwa w Akademii odbywa się z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, dostarczonego osobiście bądź przesłanego na adres Biura Rekrutacji, które mieści się w budynku Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, przy ul. Narutowicza 17A, pok. 311 (z dopiskiem Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku), w terminie do 11 lutego 2019 r. 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz.

2. W pierwszej kolejności zgłoszenia kandydatów oceniane są przy zastosowaniu następujących kryteriów formalnych, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia:
–> wiek powyżej 50 lat;
–> miejsce zamieszkania na terenie powiatu szczecińskiego i polickiego;

Zgłoszenia niespełniające łącznie obu powyższych wymogów nie podlegają dalszej ocenie w ramach rekrutacji.

Zgłoszenia spełniające w/w wymogi oceniane są według następujących kryteriów:
–> niepełnosprawność kandydata – w stopniu znacznym 20 pkt, umiarkowanym 15 pkt, lekkim 10 pkt;
–> dotychczasowy brak uczestnictwa kandydata w podobnych projektach – 10 pkt.

3. Na podstawie przesłanych przez kandydatów formularzy Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do Akademii (lista podstawowa) oraz listę rezerwową, przekazując informacje do kandydatów drogą mailową lub telefoniczną.

4. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest dostarczenie najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, na właściwy adres Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:

  • deklaracji uczestnictwa – pobierz;
  • kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  • kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat w zgłoszeniu uczestnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 5, oświadczył, że jest osobą niepełnosprawną;
  • oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego ochrony danych osobowych – pobierz;
  • formularza danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) w zakresie uczestników objętych wsparciem w ramach projektu – pobierz;
  • zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w przypadku jej wyrażenia – pobierz.

Regulamin rekrutacji – pobierz.

Komplet dokumentów należy dostarczyć albo przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu Prawniczo-Ekonomicznej Akademii Złotego Wieku (pok. 311)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin

 


 

Kontakt:

Adriana Tomczyk – Kierownik Zespołu Zarządzającego Projektem

e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl

 

Ewa Szubert – Członek Zespołu Zarządzającego Projektem

e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl
tel. (91) 444-28-83

www.dreamsart.pl

Udział w Akademii  jest bezpłatny.